God. 17, br. 2, 2017.

Anđela Stošić
Marina Milošević
Sandra Spasić 
Dragica Dragosav 
Ana Đorđević
Ines Stanić
Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
 

RAD NA MULTIMEDIJALNOM DOKUMENTU „AL' SE NEKAD DOBRO JELO“
 

UDK 004.55:378.147]:02(497.11)

Ključne reči: multimedijalni dokument, Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, tradicionalna kuhinja, hrana

Sažetak: Multimedijalni dokument je predmet na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku na Filološkom fakultetu čiji je cilj da studenti završne godine naprave zajednički projekat koji će biti jedna vrsta završnog rada. Na ovaj način studenti dobijaju priliku da iskoriste znanje koje su stekli tokom osnovnih studija. Tema multimedijalnog dokumenta za školsku 2015/2016 nosila je naziv „Al' se nekad dobro jelo“. Ideja je bila da se prikupi i prikaže što raznovrsniji sadržaj vezan za tradicionalnu kuhinju u Srbiji i okruženju. 

 

                                                                                                           


NAUČNI RADOVI
 

Cvetana Krstev, Agata Savari

IGRE SA POLILEKSIČKIM JEDINICAMA ZA BOLjE POVEZIVANjE NAUČNE ZAJEDNICE

Aleksandra Tomašević, Biljana Lazić, Dalibor Vorkapić, Mihailo Škorić, Ljiljana Kolonja

UPOTREBA PLATFORME OMEKA ZA DIGITALNE BIBLIOTEKE IZ DOMENA RUDARSTVA I GEOLOGIJE

Biljana Pajić

ELEKTRONSKA BIBLIOTEKA GETE-INSTITUTA

Marija Pantić

PRIDEVSKI ATRIBUTI UZ IMENICE „ČOVEK“, „ŽENA“, „MUŠKARAC“ I „MUŽ“
 

STRUČNI RADOVI
 

Anđela Stošić, Marina Milošević, Sandra Spasić, Ana Đorđević, Dragica Dragosav, Ines Stanić

RAD NA MULTIMEDIJALNOM DOKUMENTU „AL' SE NEKAD DOBRO JELO“
 

PRIKAZI
 

Dragana Stolić

ZBORNIK „PRAVNI ASPEKTI DIGITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE“

Jelena Andonovski, Nataša Dakić

83. SVETSKI KONGRES IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMATIKE