Год. 17, бр. 2, 2017. 

Александра Томашевић
Биљана Лазић
Далибор Воркапић
Михајло Шкорић
Љиљана Колоња
Универзитет у Београду,
Рударско-геолошки факултет

 

УПОТРЕБА ПЛАТФОРМЕ ОМЕКА ЗА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ДОМЕНА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

УДК 004.738.5:027.7]:004.42OMEKA

Кључне речи: Омека, дигиталне библиотеке, рударство

Сажетак: У овом раду биће представљена Омека, веб платформа за приказивање дигиталних колекција и систем за управљање њиховим садржајем. Њену примену у области техничких наука, а конкретно у области рударства, приказаћемо на примеру дигиталне библиотеке Romeka@RGF. За Омеку смо се определили првенствено због чињенице да је једноставна за коришћење, потом не захтева уско специфичне информатичке вештине и има обимну пратећу документацију, што је чини приступачном за већину корисника, а нарочито за рударске инжењере, којима је ова дигитална библиотека и намењена. Документа прикупљена и ускладиштена у ову дигиталну библиотеку послужиће као подлога за даљи истраживачки рад, екстракцију терминологије, обележавање текста, екстракцију информација и др.


                                                                                                         


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Цветана Крстев, Агата Савари

ИГРЕ СА ПОЛИЛЕКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ НАУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња

УПОТРЕБА ПЛАТФОРМЕ ОМЕКА ЗА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ДОМЕНА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Биљана Пајић

ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА ГЕТЕ-ИНСТИТУТА

Марија Пантић

ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „ЖЕНА“, „МУШКАРАЦ“ И „МУЖ“
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 

Анђела Стошић, Марина Милошевић, Сандра Спасић, Ана Ђорђевић, Драгица Драгосав, Инес Станић

РАД НА МУЛТИМЕДИЈАЛНОМ ДОКУМЕНТУ „АЛ' СЕ НЕКАД ДОБРО ЈЕЛО“
 

ПРИКАЗИ
 

Драгана Столић

ЗБОРНИК „ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ“

Јелена Андоновски, Наташа Дакић

83. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ