Год. 17, бр. 2, 2017.

Биљана Пајић
Гете-институт Београд

ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА ГЕТЕ-ИНСТИТУТА
 

УДК 004.738.5:027.54

Кључне речи: електронска библиотека, дигитална библиотека, дигитално читање

Сажетак: У овом раду бавимо се најпре теоријским појмовима везаним за електронску библиотеку, а подробније их објашњавамо на примеру еБиблиотеке Гете-института. Приказали смо и кратку историју електронских библиотека, а у завршном поглављу представљамо резултате анкете спроведене међу активним корисницима еБиблиотеке Гете-института.Анкетом смо желели да утврдимо пре свега корисничке навике испитаника, као и њихове утиске о понуди и корисничким сервисима еБиблиотеке. Покушали смо да утврдимо узрочно-последичне везе између корисниковог пола, старости, образовања, места становања, знања немачког језика и ранијег искуства у електронским и класичним библиотекама са једне и његових навика и утисака са друге стране.

 

                                                                                                              


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Цветана Крстев, Агата Савари

ИГРЕ СА ПОЛИЛЕКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ НАУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња

УПОТРЕБА ПЛАТФОРМЕ ОМЕКА ЗА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ДОМЕНА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Биљана Пајић

ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА ГЕТЕ-ИНСТИТУТА

Марија Пантић

ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „ЖЕНА“, „МУШКАРАЦ“ И „МУЖ“
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 

Анђела Стошић, Марина Милошевић, Сандра Спасић, Ана Ђорђевић, Драгица Драгосав, Инес Станић

РАД НА МУЛТИМЕДИЈАЛНОМ ДОКУМЕНТУ „АЛ' СЕ НЕКАД ДОБРО ЈЕЛО“
 

ПРИКАЗИ
 

Драгана Столић

ЗБОРНИК „ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ“

Јелена Андоновски, Наташа Дакић

83. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ