Год. 17, бр. 2, 2017.

Цветана Крстев,
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет, Србија

Агата Савари
Универзитет Франсоа Рабле,
Тур, Француска

ИГРЕ СА ПОЛИЛЕКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ НАУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 

УДК 811.163.41'37:794

Кључне речи: полилексичке јединице, идиоми, игре, лексички ресурси

Сажетак: У овом раду приказујемо игре у чијем фокусу су полилексичке јединице – комбинације речи које показују неочекивана лексичка, синтаксичка, семантичка, прагматичка или статистичка својства. Ове игре се заснивају на вишејезичној колекцији полилексичких јединица коју су створили чланови научне мреже, стручњаци за обраду природних језика. У раду описујемо процес прикупљања података и љихово коришћење у игри упаривања полилексичких јединица истог значења у разним језицима, кроз пантомиму и квиз који помињу идиоме у којима се помињу националности. У овом играма је коришћена језичка разноврсност и богатство чланова акције PARSEME да би се учврстила њихова међусобна повезаност. 

 

                                                                                                         


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Цветана Крстев, Агата Савари

ИГРЕ СА ПОЛИЛЕКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ НАУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња

УПОТРЕБА ПЛАТФОРМЕ ОМЕКА ЗА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ДОМЕНА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Биљана Пајић

ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА ГЕТЕ-ИНСТИТУТА

Марија Пантић

ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „ЖЕНА“, „МУШКАРАЦ“ И „МУЖ“
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 

Анђела Стошић, Марина Милошевић, Сандра Спасић, Ана Ђорђевић, Драгица Драгосав, Инес Станић

РАД НА МУЛТИМЕДИЈАЛНОМ ДОКУМЕНТУ „АЛ' СЕ НЕКАД ДОБРО ЈЕЛО“
 

ПРИКАЗИ
 

Драгана Столић

ЗБОРНИК „ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ“

Јелена Андоновски, Наташа Дакић

83. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ