Год. 16, бр. ½, август 2016.

 

Милена Милинковић
Институт за архитектуру и урбанизам Србије

 
БИБЛИОМЕТРИЈСКА И ЦИТАТНА АНАЛИЗА ЧАСОПИСА SPATIUM

УДК: 001.3:050 SPATIUM "2009/2015"
Кључне речи: научни часопис, Spatium, библиометријска анализа, цитатна анализа, Србија
Cажетак: Рад представља библиометријску и цитатну анализу часописа SPATIUM за период од 2009. до 2015. године. У задатом периоду Spatium је излазио два или три пута годишње, од броја 19 до броја 34 тако да је овом студијом обухваћено 16 свезака, односно 145 радова. Библиометријска анализа часописа рађена је de visu (са публикацијом у руци), чиме је обезбеђена аутентичност наведених података. Анализом је приказан број радова, категоризација радова, број аутора, афилијација аутора, заступљеност аутора из различитих држава, просечан број референци по раду, дужина текстова, учесталост кључних речи, укупан број рецензената и њихова међународна заступљеност. Цитираност часописа урађена је на основу података преузетих из претраживача и цитатних база Scindeks, Google scholar и Scopus. У раду су представљене разлике у анализи цитираности научног часописа SPATIUM на примеру једног рада.
 

 

                                                                                                               


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јована Ковачевић, Јелена Граовац

Н-ГРАМСКИ ЗАСНОВАНА КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ СТРУКТУРАЛНИХ ПОДРЖАВАЈУЋИХ ВЕКТОРА

Миљана Младеновић

ОНТОЛОШКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕТОРИЧКИХ ФИГУРА

Тања Ивановић

ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА ДВОЧЛАНИХ ТЕРМИНОЛОШКИХ СИНТАГМИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Милена Милинковић

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Гордана Недељков

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ И НОВА ДИМЕНЗИЈА ЧИТАЊА

Милена Обрадовић, Александра Арсенијевић, Михаило Шкорић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “YU РОК СЦЕНА”

 

ПРИКАЗИ

Владан Девеџић, Милан Крстић

РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Јелена Митровић

ПРИКАЗ ЕУРОЛАН 2015 ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ