Год. 14, бр. 2, децембар 2013.

Милица Васић
Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”, Библиотека

 

ПРОМЕНА ПОТРЕБА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ УСЛЕД ПРОМЕНА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ
ДОЖИВЉАЈА ВРЕМЕНА И ИНФОРМАЦИЈЕ ПОД УТИЦАЈЕМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

 

Кључне речи: временски оквири, физичко време, дигитално време, интернет, виртуални простор, хипертекст, хипермедија, COBISS, виртуелна научноистраживачка библиотека, Библиотека 2.0
Апстракт: Кроз посматрање промена начина концептуализације доживљаја времена и информације, проузрокованих утицајем информационих технологија, пре свега интернета, испитују се промене потреба орисника библиотека. Као начин задовољења корисничких потреба предлаже се имплементација и представљају се савремени концепти у библиотекарству – системи узајамних каталогизација и концепт „Библиотека 2.0”. Вид реализације савремених концепата је прикључивање фондова свих библиотека у системе узајамне каталогизације, као што је COBISS или BISIS, што подразумева и школске, високошколске и библиотеке научних института и установа, односно имплицира конституисање виртуелних школских, високошколских и научноистраживачких библиотека. Имплементација и представљање ових концепата врши се ради побољшања и постизања већег степена задовољења потреба савремених корисника.
 

    

 


НАУЧНИ РАДОВИ
 

ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ 
КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА ЗАСНОВАНА НА СРПСКОМ WORDNET-У
 

МИЛИЦА ВАСИЋ 
ПРОМЕНА ПОТРЕБА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ УСЛЕД ПРОМЕНА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ ДОЖИВЉАЈА ВРЕМЕНА И ИНФОРМАЦИЈЕ ПОД УТИЦАЈЕМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 

Д. РАСЕЛ БЕЈЛИ, (ПРЕВЕЛА: ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ
СТВАРАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИСТОРИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРОЈЕКАТ ДОРОВА ПОБУНА
 

СТРУЧНИ РАД
 

НЕВЕНА ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ, АГРОН БАКИУ 
ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА „КАКО СУ НАС ЗАСМЕЈАВАЛИ: РАДИВОЈЕ ЛОЛА ЂУКИЋ И НОВАК НОВАК(ОВИЋ)“
 

ПРИКАЗИ
 

ОЛИВЕРА НАСТИЋ 
„FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE 2013“ АТИНA, 9–10. ДЕЦЕМБAР 2013. ГОДИНЕ
 

АЛЕКСАНДРА АЏИЋ
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ НИБИС – ДЕСЕТ ГОДИНА У СЛУЖБИ БИБЛИОТЕКАРА