Год. 8, бр. 1/2, октобар 2007.

 

Татјана Брзуловић Станисављевић
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
Александра Настић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
РЕТРОСПЕКТИВНА КОНВЕРЗИЈА И РЕТРОСПЕКТИВНА КАТАЛОГИЗАЦИЈА СА ОСВРТОМ
НА ИСКУСТВО УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" У БЕОГРАДУ