Год. 8, бр. 1/2, октобар 2007.

 

Стела Филипи-Матутиновић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ЦИТАТНА АНАЛИЗА ЗА ПЕТ СРПСКИХ АУТОРА ПРЕМА WEB OF SCIENCE, SCOPUS И GOOGLE SCHOLAR
 
Сажетак: Цитатна анализа за пет аутора из Србије из различитих научних области урађена је за период 1998-2006 на основу њихових комплетних библиографија у двема комерцијалним базама података (Web of Science and Scopus) и једној слободно доступној на интернету (Google Scholar). Резултати показују велике разлике између броја цитата прикупљених у овим базама података, што имплицира да цитатна анализа научног учинка аутора из Србије према Web of Sci­ence не би требало да се користи као главни индикатор њиховог научног учинка, у најмању руку не у свим научним дисциплинама. Најрелевантнији резултати на основу Web of Science, извора који се официјелно кориости за цитатну анализу у Србији, добијени су за аутора који ради у области онкологије, а најмање релевантни а аутора који се бави рачунарским наукама.