Год. 17, бр. 1, 2017.

Мариjа Пантић

Универзитет у Београду,

Филолошки факултет

 

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ И ЗЕМЉЕ У РАЗВОJУ: JЕДАН КРИТИЧКИ ОСВРТ

 

УДК:37.014 (1-773)

Кључне речи: отворени образовни ресурси, земље у развоју, глобализација, неједнакост

Сажетак: Овај рад се бави глобалним друштвено-економским контекстом појаве отворених образовних ресурса и њихове посебне улоге у образовним системима земаља у развоју. Централно место дато је самом појму образовања, који ће бити разрађен кроз одабране критике и анализе реформи образовних система, као и питања основних услова, метода подучавања и очекиваних резултата у образовању. Посебна пажња посвећена је глобалном сиромаштву, односно неједнаком глобалном развоју, а у складу с тим и све агресивнијој репродукцији постојећих друштвено-економских односа кроз неједнако образовање. Разматрање ових општих услова за резултат има неизбежно скептичан и критички приступ идеолошким, технолошким и педагошким аспектима иницијатива које креирају и промовишу отворене образовне ресурсе.


                                                                                                              


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Никитас Н. Караниколас, Елени Галиоту

ИСКУСТВА У ИЗГРАДЊИ ВИШЕДИJАЛЕКАТСКОГ РЕЧНИКА

Василиjе Милновић, Милена Костић, Матеа Милошевић

ЗАШТИТА И ПРОМОЦИJА ОСЕТЉИВОГ АРХИВСКОГ МАТЕРИJАЛА ИЗ ПРИВАТНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЗИЋ

Мариjа Пантић

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ И ЗЕМЉЕ У РАЗВОJУ: JЕДАН КРИТИЧКИ ОСВРТ

Михаило Шкорић

СВРСТАВАЊЕ ПОJМОВА НА КОНТИНУАЛНОJ СКАЛИ ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНО ПРЕМА ПОЛАРИТЕТУ ОСЕЋАЊА ЗАСНОВАНО НА ЕМОТИКОНИМА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Ана Савић

НОРМАТИВНА КОНТРОЛА У СРБИJИ

 

ПРИКАЗИ

Милена Костић, Весна Вуксан, Зоран Баjин

ИЗЛОЖБА „ДИГИТАЛНА ЋИРИЛИЦА“

Мариjа Радоjичић, Ранка Станковић, Себастиjан Каплар

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ ВЕЛИКИХ ПОВЕЗАНИХ СКУПОВА ПОДАТАКА ЗАСНОВАНОМ НА КЉУЧНИМ РЕЧИМА „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“