God. 11, br. 1, april 2010.

 

Sandra Gucul-Milojević
 
Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet

VLASTITA IMENA U EKSTRAKCIJI INFORMACIJA

 
UDK: 004.832.2:025.4
Ključne reči: vlastito ime, ekstrakcija informacija, elektronskitekst, konačni automat, elektronski rečnik, lokalna gramatika, računarska lingvistika
Sažetak: Proizvodnja elektronskih tekstova na vebu, u digitalnim bibliotekama i arhivima povećava se iz dana u dan, a sa njom raste i potreba za odgovarajućim računarskim alatima koji bi korisnicima omogućili jednostavniju manipulaciju tekstom i njegovu lakšu automatsku obradu. Prvi deo ovoga rada daje definiciju oblasti ekstrakcije informacija, kratak prikaz istorijskog razvoja metoda koje koristi, vrste i moguće primene. Metode ekstrakcije informacija su različite, od jednostavnih koje se zasnivaju na sravnjivanju niski (engl. pattern matching) do znatno složenijih koje koriste konačne automate i kontekstno-slobodne gramatike ili statističke modele. U drugom delu rada će biti predstavljen i analiziran metod za precizno automatsko prepoznavanje niske u digitalnom tekstu koja predstavlja formu imena i prezimena u srpskom jeziku i engleskih imena transkribovanih na srpski jezik. Lična imena redstavljaju značajan deo leksike pisanih tekstovima, posebno novinskih, bilo da su u tradicionalnom ili elektronskom obliku, pa se stoga široko istražuju u oblasti ekstrakcije informacija. Metod koji je predstavljen u ovom radu je razvijen u okviru LADL (Laboratoire d'Automatique Documentaireet Linguistique).

 

 

 

 

 


ČLANCI

Tomaž Erjavec
SMERNICE INICIJATIVE ZA KODIRANjE TEKSTA I NjIHOVA LOKALIZACIJA

Anibale Elia, Simoneta Vietri 
LEKSIKON-GRAMATIKA I SEMANTIČKI VEB

Biljana Kalezić 
SOFTVERSKA PIRATERIJA U SRBIJI

Sandra Gucul-Milojević 
VLASTITA IMENA U EKSTRAKCIJI INFORMACIJA

PRILOZI

Marija Stiković 
PRVA EVROPSKA LETNjA ŠKOLA „KULTURA I TEHNOLOGIJA“

Adam Sofronijević 
JEDAN POGLED NA ETIKU U NAUCI I KULTURI

Vera Petrović 
BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Nataša Vasiljević 
PUTUJUĆI KROZ TRANZICIJU: OD PREŽIVLjAVAVANjA DO PROCVATA KAREN KALHUN, OCLC