God. 11, br. 1, april 2010.

 

Biljana Kalezić
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 
SOFTVERSKA PIRATERIJA U SRBIJI
 
UDK: 004.4:347.77/.78
Ključne reči: softver,intelektualna svojina, piraterija, Srbija
Sažetak: Piraterija je postala globalni fenomen. Skoro da ne postoji proizvod ljudskog uma koji nije kopiran i piratizovan. Zabeleženi su primeri falsifikovanih alkoholnih pića, parfema, lekova, knjiga, novca, pa i neizostavno računarskog softvera. Kako je piraterija pojava na koju utiču brojni činioci, među kojima se izdvajaju ekonomski i kulturni, izvesno je da ju je nemoguće iskoreniti, ali se uz svesrdan trud društva i pojedinaca može svesti na prihvatljiv nivo. Pored istorijskog pregleda piraterije medija za prenos informacija, u radu je dat i pregled različitih tipova softverske piraterije, a zatim presek stanja u Srbiji danas, ali i u prethodnim godinama.
 

  

 


 

ČLANCI

Tomaž Erjavec
SMERNICE INICIJATIVE ZA KODIRANjE TEKSTA I NjIHOVA LOKALIZACIJA

Anibale Elia, Simoneta Vietri 
LEKSIKON-GRAMATIKA I SEMANTIČKI VEB

Biljana Kalezić 
SOFTVERSKA PIRATERIJA U SRBIJI

Sandra Gucul-Milojević 
VLASTITA IMENA U EKSTRAKCIJI INFORMACIJA

PRILOZI

Marija Stiković 
PRVA EVROPSKA LETNjA ŠKOLA „KULTURA I TEHNOLOGIJA“

Adam Sofronijević 
JEDAN POGLED NA ETIKU U NAUCI I KULTURI

Vera Petrović 
BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Nataša Vasiljević 
PUTUJUĆI KROZ TRANZICIJU: OD PREŽIVLjAVAVANjA DO PROCVATA KAREN KALHUN, OCLC