God. 11, br. 1, april 2010.

Anibale Elia
 
Univerzitet u Salernu, Odsek za komunikacione nauke
 
Simoneta Vietri
 
Univerzitet u Salernu, Odsek za komunikacione nauke
 
LEKSIKON-GRAMATIKA I SEMANTIČKI VEB
 
UDK: 004.822, 519.76
Napomena: Anibale Elia (Annibale Elia) je autor delova 1, 2 i uvoda, Simoneta Vietri (Simonetta Vietri) je autor dela 3 i zaključka.
Sažetak:  Termin “semantički veb” označava skup programa koji koriste semantičke etikete za pronalaženje informacija unutar tekstova rasutih po vebu. Umetanje semantičkih etiketa omogućavaju ontologije, kao ogromne kolekcije definicija o sadržaju, organizovanih u klasifikacijske sheme. Implementacija ontologija omogućava interakciju različitih domena, tako da je moguće vršiti raznovrsne pretrage koje povezuju različite tipove tekstova. Semantika uključena danas u semantički veb odnosi se, pre svega, na semantičke definicije i srodne ontologije koje se tiču vlastitih i zajedničkih imena. Drugo, semantika je zamišljena kao formalni logički aparat za hijerarhijsku organizaciju konceptualnog sistema klase, potklase i svojstava. Ovaj rad daje doprinos raspravi o semantičkom vebu s nove tačke gledišta koja se zasniva na mogućnosti razvoja semantičkih predikata, polazeći od konkretnih leksičkih oblika i sintaksičkih struktura u kojima se uobičajeno javljaju unutar informativnih i komunikativnih konteksta. Ovakvi predikati se unutar tekstova automatski generišu pomoću leksičko-gramatičkog “inteligentnog agenta”. Tekstovi etiketirani na ovaj način mogu se pretraživati po sadržaju pomoću upita na prirodnom jeziku.
 

   

 


 

ČLANCI

Tomaž Erjavec
SMERNICE INICIJATIVE ZA KODIRANjE TEKSTA I NjIHOVA LOKALIZACIJA

Anibale Elia, Simoneta Vietri 
LEKSIKON-GRAMATIKA I SEMANTIČKI VEB

Biljana Kalezić 
SOFTVERSKA PIRATERIJA U SRBIJI

Sandra Gucul-Milojević 
VLASTITA IMENA U EKSTRAKCIJI INFORMACIJA

PRILOZI

Marija Stiković 
PRVA EVROPSKA LETNjA ŠKOLA „KULTURA I TEHNOLOGIJA“

Adam Sofronijević 
JEDAN POGLED NA ETIKU U NAUCI I KULTURI

Vera Petrović 
BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Nataša Vasiljević 
PUTUJUĆI KROZ TRANZICIJU: OD PREŽIVLjAVAVANjA DO PROCVATA KAREN KALHUN, OCLC