Год. 12, бр. 2, децембар 2011.

Биљана Лазић
 
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 
Јелица Поклопић
 
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДОКУМЕНТ, „КУЛТНЕ РАДИО ЕМИСИЈЕ“ - ОСВРТ НА СТАЊЕ У АРХИВАМА РАДИО СТАНИЦА У СРБИЈИ
 
УДК: 654.195:004.55(497.11)