God. 12, br. 2, decembar 2011.

 

Aleksandra Pavlović
 
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
„ZMIJA U RAJSKOM VRTU“: INTELEKTUALNA SVOJINA U DIGITALNOM MILENIJUMU
 
UDK: 021.852:347.78
Ključne reči: Intelektualna svojina, autorsko i srodna prava, snabdevanje naučnim dokumentima
Sažetak: Raspolaganje naučnim informacijama i snabdevanje naučnim do- kumentima, u ovoj formi začeto posle Drugog svetskog rata, koje podrazumeva interakciju različitih struktura naučnih informacija i dokumenata, danas je definitivno u digitalnoj fazi. Nove tehnologije su omogućile revolucio- narne promene, dok su, s druge strane, sociološke, kulturološke i filozofske konture nauke, kakve su komunikacija, evaluacija, intelektualna svojina, etika itd, ostaju u klasičnim formama, što izaziva iregularnosti i u svakodnevnim aktivnostima. Novi zakon o autorskim pravima u digitalnom milenijumu i implikacije zakona u nacionalnim zakonodavstvima (SAD, EZ, Srbija) predviđaju neke. Praksa, međutim, otkriva obilje kontroverzi. Poslednje decenije beleže svakako pad u snabdevanju naučnim dokumentima i dominaciju drugih pristupa naučnim informacijama i dokumentima, kakvi su u našoj praksi, masivna digitalizacija knjiga, retrospektivna konverzija serijskih publikacija i otvoreni pristupi. S jedne strane, ovo vodi do radikalnih promena u pristupima, ali stvara i sasvim nove situacije na polju intelektualnih svojina. Licence konzorcijuma čine važnu i delikatnu instancu u autorskom pravu, kada je reč o snabdevanju naučnim dokumentima. Ovaj rad sistematizuje legalne i etičke momente u implikaciji autorskog i srodnih prava u našu delatnost i daje neke odgovore u vezi sa savremenom delatnošću.