God. 6, br. 1/2, mart 2005.
 
 
Mirjana Golubović
Biblioteka Šumarskog fakulteta
 
 
OBUKA KORISNIKA U BIBLIOTECI ŠUMARSKOG FAKULTETA
 
UDK: 02:930.25:061/069:004.738.5
Napomena: Rad je saopšten na Stručnom skupu "Obrazovanje kadrova i korisnika u bibliotečko-informacionoj delatnosti " u okviru 10. skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, koji su održani 25. oktobra 2004. g. u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd.
Ključne reči: Obrazovanje korisnika, izvori informacija, fakultetske biblioteke, Šumarski fakultet
Sažetak: Rad prikazuje izvore informacija u Biblioteci Šumarskog fakulteta i aktivnosti koje se planiraju radi upoznavanja studenata sa radom Biblioteke i pronalaženjem bibliografskih informacija. Studiranje se ne svodi samo na korišćenje udžbeničke literature i nastavnik od studenta očekuje da sam pronalazi potrebnu literaturu. Mnogo studenata sa istovremenim informacionim zahtevima istog tipa (kad studenti traže ″nešto iz... oblasti″) inspirisalo je bibliotekare na obezbeđivanje efikasnije pomoći za njih: 1. grupnom prezentacijom istih objašnjenja, i 2. posvećivanjem više vremena korisnicima sa specifičnim temama i izvorima informacija. Predstavljen je sadržaj uvodnog predavanja koje je kao probno prezentovano na jednom času. Radi poboljšanja sistematskog informisanja studenata, Biblioteka i uprava Fakulteta su se dogovorili da se početkom školske godine u čitaonici drže kratki kursevi.   
 
 
 
 

 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Stela Filipi-Matutinović 
VREDNOVANjE RADA BIBLIOTEKA I PROCENA USPEŠNOSTI NjIHOVOG POSLOVANjA: PREGLED LITERATURE I PREDLOG MOGUĆIH POKAZATELjA ZA BIBLIOTEKE U SRBIJI

Novka Šokica 
PRETRAŽIVANjE UZAJAMNOG KATALOGA - COBISS/OPAC

Biljana ŽivkovićSilvija BrkićMarija VučenovićZorica ĐokićRadmila Matić 
ULOGA BIBLIOTEKARA U EDUKACIJI KORISNIKA O KORIŠĆENjU BAZE PODATAKA MEDLAJN

Zorica ĐokićSilvija BrkićMarija VučenovićBiljana ŽivkovićRadmila Matić  
EDUKACIJA KORISNIKA BIBLIOTEKE MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Stela Filipi-Matutinović  
EUROSERTIFIKATI ZA PROFESIONALCE U INFORMACIONOJ I DOKUMENTACIONOJ DELATNOSTI U EVROPI

Aleksandra Popović  
EDUKACIJA KORISNIKA U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI “SVETOZAR MARKOVIĆ” U BEOGRADU: UPUTSTVA I PLAKATI

Sanja Antonić 
UPRAVLjANjE ZNANjEM: POGLED U NAŠU BUDUĆNOST

Mirjana Golubović 
OBUKA KORISNIKA U BIBLIOTECI ŠUMARSKOG FAKULTETA

BIBLIOTEKE

Gordana Vilotić 
50 GODINA OD OSNIVANjA BIBLIOTEKE FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

PUBLIKACIJE

Slavica Nestorović-Petrovski 
POETIKA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA

Adrijana Zubić 
VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE

SKUPOVI

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić 
KONFERENCIJA LIGE EVROPSKIH NAUČNIH BIBLIOTEKA (LIBER) PETROGRAD, 28. JUN -2. JUL 2004.

Brana Grbić 
BIBLIOTEKE – OSNOV OBRAZOVANjA KONGRES AUSTRIJSKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARKI I BIBLIOTEKARA 28. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2004 - LINC, 21 -25. SEPTEMBAR 2004.

PRILOZI

Gordana Stokić 
MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP EKONOMSKA ULOGA BIBLIOTEKA SAVREMENOM DRUŠTVU

Gordana Stokić 
BIBLIOTEKE U 21. VEKU SALCBURG SEMINAR, SESIJA 422: 23. - 30. NOVEMBAR, SALCBURG

Maja ĐorđevićMarija Kalapiš 
DESETA SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI 25. OKTOBAR, 2004. NBS, BEOGRAD


COBISS KONFERENCIJA 2004, MARIBOR, SLOVENIJA: PRIKAZI SESIJA

Stela Filipi-Matutinović 
KONFERENCIJA COBISS 2004: SARADNjA BIBLIOTEKA U REGIONU PRILIKA I MOGUĆNOSTI, 9-11. NOVEMBAR 2004, MARIBOR

Aleksandra Nastić 
RAZVOJ AACR3

Sofija Kojević 
NACIONALNA KATALOŠKA PRAVILA I ANGLO-AMERIČKA PRAVILA ZA KATALOGIZACIJU U ČEŠKOJ REPUBLICI

Tatjana Brzulović Stanisavljević 
ISKUSTVA SA PRAVILIMA ZA KATALOGIZACIJU I AACR2 U SLOVENIJI

Aleksandra Nastić 
POREĐENjE FORMATA MARC 21 - UNIMARC - COMARC

Bogoljub Mazić 
INTEROPERABILNOST BIBLIOTEČKO-INFORMACIONIH SISTEMA

Vera Petrović 
OBRAZOVANjE BIBLIOTEKARA

PRILOZI

VESTI