God. 6, br. 1/2, mart 2005.

Biljana Živković
Medicinski fakultet, Biblioteka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 
Silvija Brkić
Medicinski fakultet, Biblioteka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 
Marija Vučenović
Medicinski fakultet, Biblioteka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 
Zorica Đokić
Medicinski fakultet, Biblioteka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 
Radmila Matić
Medicinski fakultet, Biblioteka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 
 
ULOGA BIBLIOTEKARA U EDUKACIJI KORISNIKA O KORIŠĆENjU BAZE PODATAKA MEDLAJN
 
UDK: 025.5:0.27:61:004.451.53MEDLINE
Napomena: Rad je saopšten na Stručnom skupu "Obrazovanje kadrova i korisnika u bibliotečko-informacionoj delatnosti " u okviru 10. skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, koji su održani 25. oktobra 2004. g. u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd.
Ključne reči: MEDLAJN, obrazovanje korisnika, medicinske biblioteke
Sažetak: MEDLAJN – bibliografska baza podataka sa apstraktima, koju kreira Nacionalna biblioteka za medicinu (National Library of Medicine - NLM) u Americi, predstavlja jedan od najznačajnijih izvora biomedicinskih naučnih informacija. Od 1991. godine, u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, ova baza se za potrebe korisnika svakodnevno pretražuje. «Eksplozija» biomedicinskih informacija i sve veće potrebe zdravstvenog, naučnog i obrazovnog kadra za najsavremenijim informacijama i literaturom iz biomedicine uslovili su da se i sami korisnici aktivno uključuju u proces pronalaženja određenih informacija. U radu je prikazana uloga bibliotekara u tom procesu, koja obuhvata edukaciju korisnika o MEDLAJN bazi i njenom značaju, podučavanje strategijama njenog pretraživanja kao i davanje preporuka za dalje aktivnosti na pronalaženju radova u celini, sa ciljem da se za što kraće vreme pronađu precizne i aktuelne informacije iz oblasti biomedicine   
 
  
 
 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Stela Filipi-Matutinović 
VREDNOVANjE RADA BIBLIOTEKA I PROCENA USPEŠNOSTI NjIHOVOG POSLOVANjA: PREGLED LITERATURE I PREDLOG MOGUĆIH POKAZATELjA ZA BIBLIOTEKE U SRBIJI

Novka Šokica 
PRETRAŽIVANjE UZAJAMNOG KATALOGA - COBISS/OPAC

Biljana ŽivkovićSilvija BrkićMarija VučenovićZorica ĐokićRadmila Matić 
ULOGA BIBLIOTEKARA U EDUKACIJI KORISNIKA O KORIŠĆENjU BAZE PODATAKA MEDLAJN

Zorica ĐokićSilvija BrkićMarija VučenovićBiljana ŽivkovićRadmila Matić  
EDUKACIJA KORISNIKA BIBLIOTEKE MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Stela Filipi-Matutinović  
EUROSERTIFIKATI ZA PROFESIONALCE U INFORMACIONOJ I DOKUMENTACIONOJ DELATNOSTI U EVROPI

Aleksandra Popović  
EDUKACIJA KORISNIKA U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI “SVETOZAR MARKOVIĆ” U BEOGRADU: UPUTSTVA I PLAKATI

Sanja Antonić 
UPRAVLjANjE ZNANjEM: POGLED U NAŠU BUDUĆNOST

Mirjana Golubović 
OBUKA KORISNIKA U BIBLIOTECI ŠUMARSKOG FAKULTETA

BIBLIOTEKE

Gordana Vilotić 
50 GODINA OD OSNIVANjA BIBLIOTEKE FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

PUBLIKACIJE

Slavica Nestorović-Petrovski 
POETIKA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA

Adrijana Zubić 
VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE

SKUPOVI

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić 
KONFERENCIJA LIGE EVROPSKIH NAUČNIH BIBLIOTEKA (LIBER) PETROGRAD, 28. JUN -2. JUL 2004.

Brana Grbić 
BIBLIOTEKE – OSNOV OBRAZOVANjA KONGRES AUSTRIJSKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARKI I BIBLIOTEKARA 28. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2004 - LINC, 21 -25. SEPTEMBAR 2004.

PRILOZI

Gordana Stokić 
MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP EKONOMSKA ULOGA BIBLIOTEKA SAVREMENOM DRUŠTVU

Gordana Stokić 
BIBLIOTEKE U 21. VEKU SALCBURG SEMINAR, SESIJA 422: 23. - 30. NOVEMBAR, SALCBURG

Maja ĐorđevićMarija Kalapiš 
DESETA SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI 25. OKTOBAR, 2004. NBS, BEOGRAD


COBISS KONFERENCIJA 2004, MARIBOR, SLOVENIJA: PRIKAZI SESIJA

Stela Filipi-Matutinović 
KONFERENCIJA COBISS 2004: SARADNjA BIBLIOTEKA U REGIONU PRILIKA I MOGUĆNOSTI, 9-11. NOVEMBAR 2004, MARIBOR

Aleksandra Nastić 
RAZVOJ AACR3

Sofija Kojević 
NACIONALNA KATALOŠKA PRAVILA I ANGLO-AMERIČKA PRAVILA ZA KATALOGIZACIJU U ČEŠKOJ REPUBLICI

Tatjana Brzulović Stanisavljević 
ISKUSTVA SA PRAVILIMA ZA KATALOGIZACIJU I AACR2 U SLOVENIJI

Aleksandra Nastić 
POREĐENjE FORMATA MARC 21 - UNIMARC - COMARC

Bogoljub Mazić 
INTEROPERABILNOST BIBLIOTEČKO-INFORMACIONIH SISTEMA

Vera Petrović 
OBRAZOVANjE BIBLIOTEKARA

PRILOZI

VESTI