Год. 6, бр. 1/2, март 2005.

Зорица Ђокић
Медицински факултет, Библиотека, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
 
Силвија Бркић
Медицински факултет, Библиотека, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
 
Марија Вученовић
Медицински факултет, Библиотека, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
 
Биљана Живковић
Медицински факултет, Библиотека, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
 
Радмила Матић
Медицински факултет, Библиотека, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
 
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
 
УДК: 025.5:0.27:61:004.738.5
Напомена: Рад је саопштен на Стручном скупу "Образовање кадрова и корисника у библиотечко-информационој делатности" у оквиру 10. скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, који су одржани 25. октобра 2004. г. у Народној библиотеци Србије, Београд.
Кључне речи: образовање корисника, библиотечке услуге, електронске информације, Медицински факултет у Новом Саду
Сажетак: Битан предуслов успешности и ефикасности рада савремене библиотеке је добра техничка опремљеност и висока стручна оспособљеност библиотечких радника. У библиотеци данашњице не мења се само улога и положај библиотекара, већ су и корисници "принуђени" да стичу и усвајају нова знања како би њихово кретање кроз "информациону џунглу" било што ефикасније и сврсисходније. Због тога се едукацији корисника у Библиотеци Медицинског факултета у Новом Саду поклања велика пажња. У раду је приказано у којим се тематским доменима они најчешће образују, и кроз које видове и облике рада. Кориснике услуга Библиотеке Медицинског факултета чине студенти медицине, фармације, стоматологије и здравствене неге, који наставу слушају на српском и енглеском језику, затим наставни, здравствени и научни кадар и сви заинтересовани грађани. Њихова интересовања, степен информисаности о томе које им све услуге могу бити пружене у библиотеци, количина потребних научних информација и оспособљеност за самостално претраживање Интернета и база података, разликују се не само међу различитим категоријама корисника, већ и унутар самих група. Због тога је рад на едукацији корисника врло динамичан, захтеван и двосмеран процес, који често захтева тимски рад.    
 
                  
 
 

 

Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА БИБЛИОТЕКА И ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ЊИХОВОГ ПОСЛОВАЊА: ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ И ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ

Новка Шокица 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ УЗАЈАМНОГ КАТАЛОГА - COBISS/OPAC

Биљана ЖивковићСилвија БркићМарија ВученовићЗорица ЂокићРадмила Матић 
УЛОГА БИБЛИОТЕКАРА У ЕДУКАЦИЈИ КОРИСНИКА О КОРИШЋЕЊУ БАЗЕ ПОДАТАКА МЕДЛAJН

Зорица ЂокићСилвија БркићМарија ВученовићБиљана ЖивковићРадмила Матић  
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

Стела Филипи-Матутиновић  
ЕУРОСЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У ИНФОРМАЦИОНОЈ И ДОКУМЕНТАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ У ЕВРОПИ

Александра Поповић  
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У БЕОГРАДУ: УПУТСТВА И ПЛАКАТИ

Сања Антонић 
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ: ПОГЛЕД У НАШУ БУДУЋНОСТ

Мирјана Голубовић 
ОБУКА КОРИСНИКА У БИБЛИОТЕЦИ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

БИБЛИОТЕКЕ

Гордана Вилотић 
50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Славица Несторовић-Петровски 
ПОЕТИКА ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

Адријана Зубић 
ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

СКУПОВИ

Стела Филипи-МатутиновићБогољуб Мазић 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЛИГЕ ЕВРОПСКИХ НАУЧНИХ БИБЛИОТЕКА (ЛИБЕР) ПЕТРОГРАД, 28. ЈУН -2. ЈУЛ 2004.

Брана Грбић 
БИБЛИОТЕКЕ – ОСНОВ ОБРАЗОВАЊА КОНГРЕС АУСТРИЈСКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРКИ И БИБЛИОТЕКАРА 28. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2004 - ЛИНЦ, 21 -25. СЕПТЕМБАР 2004.

ПРИЛОЗИ

Гордана Стокић 
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП ЕКОНОМСКА УЛОГА БИБЛИОТЕКА САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Гордана Стокић 
БИБЛИОТЕКЕ У 21. ВЕКУ САЛЦБУРГ СЕМИНАР, СЕСИЈА 422: 23. - 30. НОВЕМБАР, САЛЦБУРГ

Маја ЂорђевићМарија Калапиш 
ДЕСЕТА СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ 25. ОКТОБАР, 2004. НБС, БЕОГРАД


COBISS КОНФЕРЕНЦИЈА 2004, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА: ПРИКАЗИ СЕСИЈА

Стела Филипи-Матутиновић 
КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2004: САРАДЊА БИБЛИОТЕКА У РЕГИОНУ ПРИЛИКА И МОГУЋНОСТИ, 9-11. НОВЕМБАР 2004, МАРИБОР

Александра Настић 
РАЗВОЈ ААCR3

Софија Којевић 
НАЦИОНАЛНА КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И АНГЛО-АМЕРИЧКА ПРАВИЛА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ИСКУСТВА СА ПРАВИЛИМА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ И AACR2 У СЛОВЕНИЈИ

Александра Настић 
ПОРЕЂЕЊЕ ФОРМАТА MARC 21 - UNIMARC - COMARC

Богољуб Мазић 
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Вера Петровић 
ОБРАЗОВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА

ПРИЛОЗИ

ВЕСТИ