God. 14, br. 2, decembar 2013.

 

Jelena Graovac
Univerzitet u Beogradu,
Matematički fakultet, Katedra za računarstvo i informatiku
 

KLASIFIKACIJA TEKSTA ZASNOVANA NA SRPSKOM WORDNET-U

 

UDK: 811.163.41'322.2
Ključne reči: klasifikacija dokumenata, wordnet, srpski wordnet, morfološki rečnik za srpski jezik.
Apstrakt: U ovom radu je prikazana metoda za klasifikaciju teksta na srpskom jeziku zasnovana na srpskom wordnet-u. Metoda je vođena hipotezom da se uključivanjem morfoloških, sintaksičkih i semantičkih informacija sadržanih u leksičkim resursima može unaprediti proces klasifikacije tekstova na srpskom jeziku, kao jednom od morfološki bogatijih jezika. Korišćen je Ebart-3 korpus koji predstavlja skup novinskih člana ka na srpskom jeziku podeljenih u tri klase: ekonomija, politika i sport. Metoda koristi pametan odabir koncepata iz srpskog wordnet-a kao predstavnika svake od klasa, a sam odabir se vrši na osnovu vrednosti uvedene mere za težinu koja kvantifikuje značaj koncepta za datu klasu. Problem fleksije u srpskom jeziku je rešen korišćenjem morfološkog rečnika za srpski jezik. Radi evaluacije prikazane metode korišćeni su mikroprosečni i makroprosečni pokazatelji preciznost, odziv i f-mera.Dobijeni rezultati su pokazali da se pametnim izborom koncepata dobijaju bolji rezultati nego orišćenjem svih koncepata pridruženih domenima koji odgovaraju klasama, mada su domeni definisani u wordnet-u, pored ostalog, i zbog njegove uspešnijeprimene na zadatke klasifikacije teksta.

 


    

 


NAUČNI RADOVI
 

JELENA GRAOVAC 
KLASIFIKACIJA TEKSTA ZASNOVANA NA SRPSKOM WORDNET-U
 

MILICA VASIĆ 
PROMENA POTREBA KORISNIKA BIBLIOTEKE USLED PROMENA KONCEPTUALIZACIJE DOŽIVLjAJA VREMENA I INFORMACIJE POD UTICAJEM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA
 

D. RASEL BEJLI, (PREVELA: JELENA MITROVIĆ
STVARANjE DIGITALNE ISTORIJE – STUDIJA SLUČAJA:PROJEKAT DOROVA POBUNA
 

STRUČNI RADOVI
 

NEVENA PETROVIĆ, ALEKSANDAR NIKOLIĆ, AGRON BAKIU 
PRIKAZ MULTIMEDIJALNOG PROJEKTA „KAKO SU NAS ZASMEJAVALI: RADIVOJE LOLA ĐUKIĆ I NOVAK NOVAK(OVIĆ)“
 

PRIKAZI
 

OLIVERA NASTIĆ 
„FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE 2013“ ATINA, 9–10. DECEMBAR 2013. GODINE
 

ALEKSANDRA ADžIĆ
BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI SISTEM NIBIS – DESET GODINA U SLUŽBI BIBLIOTEKARA