God. 8, br. 1/2, oktobar 2007.

 

Stela Filipi-Matutinović
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
CITATNA ANALIZA ZA PET SRPSKIH AUTORA PREMA WEB OF SCIENCE, SCOPUS I GOOGLE SCHOLAR
 
Sažetak: Citatna analiza za pet autora iz Srbije iz različitih naučnih oblasti urađena je za period 1998-2006 na osnovu njihovih kompletnih bibliografija u dvema komercijalnim bazama podataka (Web of Science and Scopus) i jednoj slobodno dostupnoj na internetu (Google Scholar). Rezultati pokazuju velike razlike između broja citata prikupljenih u ovim bazama podataka, što implicira da citatna analiza naučnog učinka autora iz Srbije prema Web of Sci­ence ne bi trebalo da se koristi kao glavni indikator njihovog naučnog učinka, u najmanju ruku ne u svim naučnim disciplinama. Najrelevantniji rezultati na osnovu Web of Science, izvora koji se oficijelno koriosti za citatnu analizu u Srbiji, dobijeni su za autora koji radi u oblasti onkologije, a najmanje relevantni a autora koji se bavi računarskim naukama.