ISSN: 1450-9687 (štampano izdanje)                 ISSN: 2217-9461 (e-izdanje)

Uputstvo za autore

Svi radovi u časopisu Infoteka objavljuju se na engleskom i na srpskom jeziku u istom izdanju. Autori treba da dostave svoje radove na jednom od ova dva jezika; tek nakon obaveštenja o prihvtanju rada, očekuje se da autor pošalje prevod (za srpske autore; za sve druge autore časopis će obezbediti prevod sa engleskog jezika na srpski jezik). Osim u štampanom izdanju, svi radovi  se objavljuju i onlajn u otvorenom pristupu.

Uputstvo

Bibliografija i citiranje


 


KATEGORIZACIJA RADOVA

Za dokumente prihvaćene za objavljivanje i koji podležu recenziji primenjuje se sledeća kategorizacija u časopisu:

 1. Naučni članci:

  • Originalni naučni rad (sa prethodno neobjavljivanim rezultatima sopstvenih istraživanja naučnom metodom);

  • Pregledni rad (koji sadrži originalan, detaljani kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome se doprinos autora pokazuje i autocitatima);

  • Prethodno saopštenje (originalni naučni rad preliminarnog karaktera i manjeg obima);

  • Naučna rasprava i osvrti na određenu temu zasnovana na naučnoj argumentaciji.

 2. Stručni članci koji predstavljaju iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse

 3. Informativni prilozi mogu biti:

  • uvodnici i komentari;

  • prikazi knjiga, računarskog programa, baza podataka, standarda i sl.

  • naučnog događaja, jubileja.

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne recenzije. Stavovi Redakcije ne moraju se podudarati sa stavovima u objavljenim radovima. Rad se ne može preštampavati niti objaviti pod sličnim naslovom niti u izmenjenom obliku.

ELEMENTI RUKOPISA

Za naučne i stručne radove, potrebno je dostaviti sledeće podatke:

1. Radovi ne bi trebalo da budu duži od 15 strana A4 formata, pisanih vrstom slova Times New Roman veličine 12pt. U slučaju dužih radova, potrebno je stupiti u kontakt sa urednicima časopisa. 

2. Imena i prezimena svih autora trebalo bi da budu napisana onim redom kojim će se pojaviti u objavljenom radu.

3. Puno ime jednog ili više autora, bez naznaka titula i diploma, treba da bude dostavljeno uz e-mail adresu, kao i uz pun, zvaničan naziv institucije kojoj pripadaju (u složenim organizacijama se navodi ukupna hijerarhija naziva, odozgo nadole).

4. Navodi se i datum slanja rada.

5. Autori treba da predlože kategoriju svog rada, premda konačnu odluku o kategorizaciji donosi glavni urednik.

6. Informativni sažetak, NE DUŽI OD 200 REČI, koji jezgrovito predstavlja suštinu rada, cilj istraživanja i primenjene metode i pruža glavne zaključke, treba da bude dostavljen uz rad. Sažetak treba napisati na oba jezika koji se koriste za objavljivanje časopisa. U sažetku, autori treba da koriste termine koji se kao standardni često koriste za indeksiranje i pretraživanje članaka.

7. Autori treba da dostave najmanje 3 i ne više od 10 ključnih reči, odvojenih zarezima, koje označavaju glavne pojmove predstavljene u radu. Spisak ključnih reči treba dostaviti na oba jezika koji se koriste za objavljivanje časopisa.

8. Ako rad proizilazi iz master rada ili doktorske teze, autori treba da dostave naziv tog rada ili teze, kao i datum kada su rad ili teza predati i naziv nadležne institucije.

9. Ako rad predstavlja rezultat učešća autora u nekom projektu ili programu, autori bi trebalo da ukažu zahvalnost instituciji koja je bila zadužena za finansiranje u posebnom odeljku pod nazivom „Izjave zahvalnosti” na kraju rada, pre odeljka pod nazivom „Literatura“. U istom tom odeljku trebalo bi navesti imena osoba koje su pomogle u izradi rada.

10. Ako je neki rad predstavljen na konferenciji, ali nije izašao u zborniku radova sa te konferencije, to takođe treba naglasiti u zasebnoj belešci.

11. Autori mogu da koriste fusnote, dok upotreba napomena na samom kraju teksta nije dozvoljena; ipak, treba izbegavati upotrebu predugačkih fusnota. Autori mogu da ubace dodatke u svoje radove.

12. Referisani materijal treba da bude izlistan u odeljku pod nazivom „Literatura“ na kraju rada. U spisku referisanih radova autori treba da navedu sve informacije koje su neophodne za pronalaženje radova na koje se referiše. U ovom odeljku treba da se navedu sve bibliografske  jedinice referisane u radu - takođe, ovde ne treba da se pojavi nijedna bibliografksa jedinica koja u radu nije referisana.

PRAVILA UREĐIVANjA PRIHVAĆENIH RADOVA

1. Preporučuje se i podržava slanje radova pripremljenih korišćenjem paketa LaTeX, korišćenjem stila časopisa (stil časopisa i svi potrebnipaketi mogu se preuzeti sa sajta časopisa). Autori koji nisu upoznati sa korišćenjem ovog paketa treba da pripreme svoj rad u programu Word (formati .docx, .doc, .rtf ili .txt). Autori koji koriste program Word ne treba na poseban način da ga formatiraju - prebacivanje u LaTeX će obaviti redakcija časopisa. 

2. Radovi pisani na srpskom jeziku treba da budu otkucani ĆIRILIČNIM pismom jer će na tom pismu biti i štampani. Izuzetak su jedino delovi teksta za koje je korišćenje drugog pisma, na primer latiničnog, pogodnije. Sve vrste pisama treba predstaviti koristeći Unicode UTF-8 kodni raspored.

3. Naslov rada ne bi trebalo da bude napisan velikim slovima. Dužina naslova treba da bude u razumnim granicama – poželjno je da to bude manje od 100 karaktera. Za sve naslove autori treba da dostave skraćene verzije tih naslova koje će biti korišćene u zaglavljima.

4. Iskošena slova (Italic) je moguće koristiti za isticanje u tekstu, dok se podebljana slova (Bold) ili iskošena podebljana (Italic bold) mogu koristiti ako je to neophodno. Upotrebu podvučenih slova (Underlined) treba izbegavati. Molimo da ne ističete cele rečenice, niti cele pasuse.

5. Rad može biti podeljen u odeljke i pododeljke, ali ne treba koristiti više od dva nivoa naslova odeljaka. Svi odeljci će biti na odgovarajući način numerisani. Dodaci treba da dođu na kraj reda, a ako ih ima više i oni će biti označeni. Ako se koriste liste, ne treba koristiti više od dva nivoa ugnježdenosti.

6. Svi pasusi treba da budu razdvojeni jednim praznim redom (jednim pritiskom na dugme Enter). 

7. Kod pripreme tabela i slika treba voditi računa da se radovi štampaju u A5 formatu, tako da treba izbegavati suviše široke tabele. Sve ilustracije treba pripremiti u nekom od formata koji sažimanjem ne gube na kvaliteti, na primer .png, .tif ili .jpg i u rezolucijiod najmanje dpi.

8. Molimo autore da, ako je to moguće, dodaju vezu na ekran sa koga je neki snimak ekrana uzet. Preporučujemo da autori prilikom čuvanja snimka ekrana, ili dela ekrana, koriste Zoom opciju pretraživača ili nekog drugog programa. Za dijagrame koji su proizvedeni pomoću programa Excel, molimo da dostavite originalni .xls dokument.

9. Sve tabele, ilustracije, dijagrame i fotografije treba pripremiti kao zasebne datoteke, crnobele za štampanje, a u boji za onlajn verziju. Naslovi ispod tabela, ilustracija, dijagrama ili fotografija treba da ostanu u tekstu. Svaka datoteka treba da nosi isto ime kao glavni tekst, uz opis vrste materijala kome je dodat redni broj u tekstu. Na primer, datoteka u kojoj se nalazi četvrta po redu slika u radu pod nazivom "Primer" treba da bude imenovana Primer_slika_4.

10. Molimo da dodate sve potrebne datoteke u kojima su objašnjeni neki posebni aspekti formatiranja Vašeg rada. 

11. Ukoliko se u radu pojavljuju URL adrese veb stranica na čiji se sadržaj tekst referiše, njih bi trebalo navoditi u fusnotama, uz obavezno navođenje datuma kada je stranici pristupljeno.

BIBLIOGRAFIJA I CITIRANjE

1. Korišćenu literaturu navesti na kraju teksta, u okviru nenumerisanog odeljka Literatura. Ovaj odeljak treba da sadrži sva dela navedena u tekstu, i ništa više od toga. Referisanu literaturune treba navoditi u fusnotama.

2. Sva dela treba složiti po azbučnom redu imena autora, urednika ili izdavača (ako autor nije naveden), a ukoliko se javlja više dela istog autora njih treba poređati u hronološkom redosledu. 

3. Za izradu referenci koristiti Čikago stil – (Chicago Style) (www.chicagomanualofstyle.org). 

4. Navoditi pune, a ne skraćene naslove časopisa ili akronime.

5. Svi autori, bez obzira da li predaju rukopis pripremljen korišćenjem LaTeX-a ili Word-a, pripremiće sve bibliografske jedinice iz odeljka literatura i u BibTeX prema šablonima koji su navedene uz primere na sajtu Infoteke (http://infoteka.bg.ac.rs/index.php/sr/upu-s-v-z-u-r).

Primeri sadrže:

 1. Literatura na kraju teksta
 2. Citiranje u tekstu
 3. BibTex format

 

Napomena:

Navođenje autora je jedinstveno u svim vrstama publikacija. Najraznovrsniji primeri navođenje autora (jedan autor, dva i više autora, kolektivno telo kao autor...) mogu se naći u primerima navođenja monografskim publikacija.

Monografska publikacija (jedan autor)

 1. Prezime, Ime. Naslov knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Mojašević, Aleksandar. Ekonomska analiza medijacije : teorijsko-empirijska studija. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2014.

 2. (Mojašević 2014)

Monografska publikacija (dva ili tri autora)

 1. Prezime, Ime i Ime Prezime. Naslov knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Konstantinović-Vilić, Slobodanka i Miomira Kostić. Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji. Beograd: Pravni fakultet, 2013.

 2. (Konstantinović-Vilić i dr. 2013)

Napomena: Kod trećeg autora dodaje se i treće ime i prezime, a prvo i drugo se odvajaju zarezom.

 

Monografska publikacija (četiri i više autora)

 1. Prezime, Ime, Ime Prezime, Ime Prezime, i Ime Prezime. Naslov knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Jovanović, Tatijana, Mira Čakar, Gordana Popović, Zagorka Korićanac, Vladimir Savić, i Zorana Tokić-Vujošević. Zbirka zadataka iz hemije. Beograd: Farmaceutski fakultet, 2014.

 2. (Jovanović i dr. 2014)

 

Monografska publikacija (kolektivno telo kao autor)

 1. Naziv kolektivnog tela, Naslov knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Srpska pravoslavna bogoslovija u Prizrenu, Izveštaj za školsku 1932/33 godinu. Sarajevo: M. Jovanović, 1933.

 2. (Srpska pravoslavna bogoslovija u Prizrenu 1933)

 

Monografska publikacija (višetomna publikacija)

 1. Prezime, Ime, Naslov knjige, Oznaka dela knjige, Naslov dela knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Miličić, Miloš, Zbirka rešenih zadataka iz više matematike, Deo 1,  Beograd: Akademska misao, 2014.

 2. (Miličić 2014)

 

Monografska publikacija (anonimno autorstvo)

 1. Naslov knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Jugoslavija : srednjovekovne freskeParis: New York Graphic Society, 1955.

 2. (Jugoslavija 1955)

 

Monografska publikacija (primarna odgovornost urednika, prevodioca ili priređivača - autor nije naveden)

 1. Prezime, Ime, ur./gl. i odg. ur./prev./prir. Naslov knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Basta, Danilo N., prir. Fihteov idealizam slobode. Beograd: Dosije studio, 2014.

 2. (Basta 2014)

 

Poglavlje ili neki drugi deo knjige

 1. Prezime, Ime autora. “Naslov poglavlja“. U Naslov knjige, urednik Ime Prezime, strana/e. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Stojanović, Buba. “Vaspitne vrednosti tekstova u čitankama za mlađe razrede osnovne škole“. U Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece  školskog uzrasta, urednik Sunčica Denić,  351-361. Vranje: Učiteljski fakultet, 2013.

 2. (Stojanović 2013)

 

Poglavlje priređenog toma knjige

 1. Prezime, Ime autora. “Naslov poglavlja“. U Naslov knjige, urednik Ime Prezime. Tom Naslova knjige, urednik Ime Prezime, strane. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

  Moderc, Saša. “Elektronski dvojezični rečnici kao javno dobro : primer srpsko-italijanskog rečnika“. U Digitalizacija kulturne i naučne baštine,  univerzitetski  repozitorijumi i učenje na daljinu : tematski zbornik u 4 knjige, gl. i odg. ur. Aleksandra Vraneš.  Knj. 3, Digitalni izvori u društveno-humanističkim istraživanjima, urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Gven Aleksander, 131-143. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2012.

 2. (Moderc 2012)

 

Elektronsko izdanje knjige ili elektronska verzija knjige

 1. Prezime, Ime. Naslov knjige. Mesto izdavanja: Izdavač, godina, preuzeto datum, http://adresa Takođe dostupno i u štampanom obliku.

  Stanojević, Stanoje. Istorija Bosne i Hercegovine. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, 1909, preuzeto 24.04.2014, https://phaidrabg.bg.ac.rs/o:3675. Takođe dostupno i u štampanom obliku.

 2. (Stanojević 2014)

 

Članci

U napomeni se navode samo konsultovane stranice članka, ako ih ima. U bibliografiju je potrebno uneti opseg stranica za ceo članak.

 

Članak u časopisu (u štampanom obliku)

 1. Prezime, Ime. „Naslov članka“. Naslov časopisa god. izlaženja, br., sv., (godina): strana/e.

  Jeremić, Vuka i Nataša Vasiljević. “Ni srednjoškolci ni studenti - posebna kategorija bibliotečkih korisnika“. Bibliotekar god. 53, br. 1/2 (2011): 135-148.

 2. (Jeremić i dr. 2011)

 

Članak u onlajn časopisu

 1. Prezime, Ime. „Naslov članka“. Naslov časopisa god., br., sv. (godina izdavanja): strana/e, preuzeto datum, http://adresa, DOI.

  Trtovac, Aleksandra “Multimedijalni dokument kao predmet-projekat na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu“. Infoteka  god. 11, br. 2 (2010): 45-54, preuzeto 28. 04. 2014, http://infoteka.bg.ac.rs/PDF/Srp/2010-2/INFOTHECA_XI_2_December2010_45-54.pdf

 2. (Trtovac 2010)

 

Članak u novinama ili popularnom časopisu (štampanom ili onlajn)

 1. Prezime, Ime. „Naslov članka“. Naslov časopisa ili novina, datum izlaženja, strana/e, preuzeto datum, http://adresa.

  Ivanić, Momčilo. “Stojan Novaković“. Nova iskra, 1. januar 1899,  1-4, preuzeto 28. 04. 2014, http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#issue:UB_00036_18990101

 2. (Ivanić 2014)

 

Napomena:

Novine se obično navode samo u fusnotama ili napomenama. Ukoliko se ipak navode i kao bibliografska jedinica, to treba učiniti na prikazani način.

 

Prikaz ili recenzija knjige u časopisu (štampanom ili onlajn)

 1. Prezime, Ime. „Naslov prikaza ili recenzije“. Prikaz Naslov knjige, Ime Prezime autora knjige.Naslov časopisa god. izlaženja, br., sv., (godina): strana/e, preuzeto datum, http://adresa, DOI.

  Nikolić, Svetlana. “Marketing u bibliotekama“. Prikaz Marketing u bibliotekama, Vesna Župan. Infoteka, god. 1, br. 2 (2000): 98.

 2. (Nikolić 2000)

 

Magistarska teza ili doktorska disertacija (neobjavljeno)

 1. Prezime, Ime. „Naslov teze ili disertacije“. Mag. teza/Dokt. disertacija, Naziv fakulteta, godina.

  Milović, Milovan S. “Književno delo Lazara Komarčića“. Dokt. disertacija,  Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2013.

 2. (Milović 2013)

 

Rad izložen na stručnom skupu ili konferenciji

 1. Prezime, Ime. „Naslov rada“. Rad predstavljen na Naziv skupa ili konferencije, Grad, Država, datum održavanja, godina.

  Dakić, Nataša i Aleksandra Trtovac. “Europeana Newspapers - novo mesto susreta korisnika digitalnih sadržaja”. Rad predstavljen na Devetim međunarodnim susretima bibliotekara slavista, Sarajevo, april, 14.–17. 2013.

 2. (Dakić i dr. 2013)

 

Veb sajtovi

Ne postoji precizan model navođenja, budući da izvori sa Interneta često nemaju potrebne podatke za citiranje. Stoga je potrebno prilikom navođenja veb sajtova navesti sve raspoložive podatke. Kako se podaci često menjaju potrebno je navesti datum preuzimanja. 

Mogući model:

 

 1. Prezime, Ime. „Naslov teksta“. Ime vlasnika sajta, preuzeto datum, http://adresa.

  “Digitalni repozitorijum doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Beogradu“.Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", preuzeto 28. 04. 2014, http://www.ubsm.rs/projekti/doktorati/index.php.

 2. (Digitalni repozitorijum 2014)