God. 13, br. 2, decembar 2012.

Vesna Pajić
 
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Staša Vujičić Stanković
 
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Miloš Pajić
 
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
TRANSDUKTORI ZA OZNAČAVANjE PODATAKA O VREMENSKIM PRILIKAMA U METEOROLOŠKIM TEKSTOVIMA NA SRPSKOM JEZIKU
 
UDK: 811.163.41’322.2 , 004.9:811.111’374
Ključne reči: ekstrakcija informacija, srpski jezik, obrada prirodnih jezika, konačni transduktori, rekurzivne mreže prelaza
Sažetak: U radu je prikazan jedan proces izdvajanja informacija o meteorološkim pojavama iz tekstova na srpskom jeziku. Obrada teksta, kao i samo izdvajanje informacija, vršeno je uz pomoć konačnih automata i transduktora, kreiranih i primenjenih pomoću programa specijalizovanih za lingvističku obradu teksta. Samo izdvajanje informacija vršeno je obeležavanjem segmenata teksta. Sva pravila korišćena za obeležavanje predstavljena su transduktorima (konačnim transduktorima i rekurzivnim mrežama prelaza). U radu su detaljno prikazani neki od korišćenih transduktora, sa ciljem da se demonstrira upotreba različitih elektronskih resursa srpskog jezika, na prvom mestu elektronskih morfoloških rečnika. Sami transduktori su veoma efikasno sredstvo za obradu jezika. U slučaju obrade srpskog jezika, kreiranje različitih resursa i korpusa koji bi omogućili lingvistička istraživanja veoma je važno. Stoga je planirano da se u budućnosti formira kolekcija transduktora koja bi bila javno dostupna i raspoloživa za različite vrste istraživanja iz oblasti računarske lingvistike.
 

    

 


PRILOZI

 

ČLANCI

 

Valentin Žikov, Ivelina Nikolova, Laura Tološ, Javor Ivanov, Borislav Popov, Georgi Georgijev
 

PRILOZI

 

SKUPOVI

 

PRILOZI