God. 13, br. 2, decembar 2012.

Predrag Đukić
Biblioteka grada Beograda
 
78. GODIŠNjA KONFERENCIJA I SKUPŠTINA IFLA HELSINKI, 11-17. AVGUST 2012.