God. 14, br. 1, jun 2013.

 

Jelena Mitrović
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

 

GRUPNA RASPODELA RADA I NjEGOVA PRIMENA

 

UDK: 001.101:004.738.52
Ključne reči: grupna raspodela rada, mikrozadaci, MTurk, obrada prirodnih jezika, wordnet
Apstrakt: Cilj ovog rada je da ukaže na značaj grupne raspodele rada (eng. Crowdsourcing), te da pruži prikaz nekih uspešnih projekata koji funkcionišu na osnovu ovog modela upravljanja koji se iz poslovnog sveta preselio u svet kulture i nauke. Sprovedeno je istraživanje načina na koji sistemi grupne raspodele rada funkcionišu kao i tehnologija na kojima se zasnivaju. Utvrđeni su neki od uslova koje je potrebno ispuniti da bi jedan sistem grupne raspodele rada bio uspešan i dati su neki primeri dobre prakse, s posebnim osvrtom na projekte u oblasti obrade prirodnih jezika (eng. Natural Language Processing – NLP) koji su sprovedeni zahvaljujući ovom novom načinu raspodele rada.

 

 


PRIKAZ


Gorg Rem i Hans Uskorajt
NEOGRANIČENO RAZUMEVANjE: EVROPA BEZ JEZIČKIH BARIJERA
 

NAUČNI RADOVI


Elena Tirziman
JEDNO ISKUSTVO U OČUVANjU I EVALUACIJI DOKUMENTARNOG NASLEĐA PUTEM DIGITALIZACIJE: PROJEKAT MANUSKRIPTORIJUM

Mirjana Mančev
UPRAVLjANjE KVALITETOM USLUGA U BIBLIOTEKAMA FAKULTETA NA UNIVERZITETU U NIŠU PRIMENOM VIKOR METODE

Stanislava Gardašević
SEMANTIČKI VEB I LINKED (OPEN) DATA MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE ZA BIBLIOTEKE

Jelena Mitrović
GRUPNA RASPODELA RADA I NjEGOVA PRIMENA
 

STRUČNI RADOVI
 


Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE: PRIKAZ, PROBLEMI I REŠENjA IZ PRAKSE

Nebojša Vasiljević
ZAŠTO JE PROGRAMSKI JEZIK PAJTON DOBAR ZA UČENjE PROGRAMIRANjA

 

PROJEKTI


Aleksandra Trtovac
RADIONICA O PROCENI KVALITETA I PREČIŠĆAVANjU TEKSTOVA U OKVIRU PROJEKTA „EVROPSKE NOVINE“